Tài liệu giới thiệu ví dụ về CAE Tải slide

Thử thách giảm trọng lượng của khung bàn đạp phanh

Nghiên cứu trường hợp ứng dụng CAE
Nghiên cứu trường hợp ứng dụng CAE

Chúng tôi giới thiệu nghiên cứu trường hợp ứng dụng CAE của bàn đạp phanh nhựa giá đỡ cho MX-5, Mazda Motor Corporation, đã sử dụng Công nghệ phân tích tối ưu hóa cấu trúc liên kết để đạt được hiệu quả đáng kể giảm cân. (Công nghệ đoạt giải Enlighten 2018)

Không tải được biểu mẫu. Vui lòng tải lại trang.

nội dung đề xuất

Chi tiết có thể được tìm thấy trong tài liệu tải xuống.

Nội dung
  • Ví dụ về việc sử dụng CAE để nhựa hóa kim loại
  • Nỗ lực giảm trọng lượng ô tô
  • Phân tích tối ưu hóa cấu trúc liên kết
  • Ví dụ về các bộ phận ô tô được xem xét giảm trọng lượng
  • Phát triển khung bàn đạp phanh siêu nhẹ