Tài liệu giới thiệu TENAC™ MG210 Tải slide

Chất đồng nhất polyacetal có độ bền cao, độ bền cao

TENAC™ MG210
TENAC™ MG210

Chúng tôi giới thiệu các tính năng homopolymer polyacetal vừa có độ bền cao vừa có độ bền cao.

Không tải được biểu mẫu. Vui lòng tải lại trang.

nội dung đề xuất

Chi tiết có thể được tìm thấy trong tài liệu tải xuống.

Nội dung
  • Giới thiệu
  • Đặc tính vật lý chung của TENAC™ MG210
  • Độ bền tuyệt vời của TENAC™ MG210 ① Khả năng chống rão
  • Độ bền tuyệt vời của TENAC™ MG210②Đặc tính mỏi lặp đi lặp lại
  • Thông tin khác