• สูงสุด
 • หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ไซต์นี้

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ไซต์นี้

 

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ประกาศนี้") จะใช้บังคับกับการใช้งานโดยผู้ใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้") ของบริการที่มีให้ในไซต์ข้อมูลผลิตภัณฑ์พลาสติก "ไซต์ที่ครอบคลุมข้อมูลพลาสติกวิศวกรรม" (ต่อไปนี้เรียกว่า "ไซต์") ดำเนินการโดย Asahi Kasei Corporation (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Asahi Kasei")
ผู้ใช้จะถือว่ายินยอมตามข้อกำหนดทั้งหมดของประกาศนี้ หากผู้ใช้ใช้ไซต์


ขอบเขตและการปรับเปลี่ยน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องซึ่ง Asahi Kasei ให้กับผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์เป็นครั้งคราวจะเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้ โดยไม่คำนึงถึงชื่อเรื่อง
Asahi Kasei มีสิทธิ์แก้ไขประกาศนี้เมื่อแจ้งผู้ใช้ในลักษณะที่ Asahi Kasei เห็นว่าเหมาะสมโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
ผู้ใช้จะถือว่ายินยอมในการแก้ไขหากผู้ใช้ใช้ไซต์หลังจากการแจ้งเตือนดังกล่าว

ทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสาร ข้อมูล ภาพถ่าย ภาพประกอบ แอนิเมชั่น ซอฟต์แวร์ และสิ่งที่คล้ายกันทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์อื่นๆ ที่เป็นของ Asahi Kasei หรือบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “Asahi Kasei”) หรือ บุคคลที่สาม
ผู้ใช้จะถือว่าได้ยินยอมให้ Asahi Kasei หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของสิทธิ์ดังกล่าวและไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าว

ข้อห้าม

ในการใช้งานไซต์ ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งต่อไปนี้:

 • การเปิดเผย การส่งมอบ หรือการกำหนดรหัสประจำตัว รหัสผ่าน หรือสิ่งที่คล้ายกันให้กับบุคคลที่สาม
 • การเข้าถึงที่ไม่เหมาะสมโดยใช้ ID และรหัสผ่านของผู้ใช้รายอื่น
 • เสนอให้ข้อมูลจากเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลที่สามโดยวิธีการทำซ้ำ ส่งต่อ ทำซ้ำ จัดส่ง แจกจ่าย หรืออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การส่งหรือการป้อนข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่เป็นอันตราย (รวมถึงโปรแกรมที่ปนเปื้อน ข้อมูล ฯลฯ ด้วยไวรัส)
 • การละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ (รวมถึงการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น)

ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัว

การชดเชยความเสียหายและการชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้จะต้องใช้ไซต์ด้วยความเสี่ยงและความรับผิดชอบของตนเอง
ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Asahi Kasei จากการเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามอันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ และผู้ใช้จะต้องแก้ไขข้อเรียกร้องหรือความเสียหายดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของตนเอง
Asahi Kasei มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้ใช้และผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีที่การละเมิดประกาศนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมหรือการละเว้นของผู้ใช้ทำให้ Asahi Kasei เสียหาย
Asahi Kasei ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งต่อไปนี้:

 • การหยุดชะงักหรือการระงับบริการ ความล่าช้าในการจัดหาข้อมูล หรือสิ่งที่คล้ายกันเนื่องจากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น ภัยธรรมชาติ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
 • ความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้
 • ความเสียหายของบุคคลที่สามหรือสิ่งที่คล้ายกันที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่ให้ไว้;
 • ผลกระทบต่อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งที่คล้ายกันของผู้ใช้ (รวมถึงผลกระทบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือสิ่งที่คล้ายกันซึ่งติดไวรัส) หรือ
 • ความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้อันเกิดจากการใช้งานไซต์

การไม่มอบหมายงานและการรักษาความลับ

ผู้ใช้จะต้องไม่มอบหมายสถานะ สิทธิ์ หรือข้อผูกมัดภายใต้ข้อตกลงการใช้งานไซต์ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Asahi Kasei
ห้ามมิให้ผู้ใช้เปิดเผยหรือโอนข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Asahi Kasei หรือผู้ใช้รายอื่นซึ่งผู้ใช้ทราบโดยการใช้เว็บไซต์ไปยังบุคคลที่สาม
Asahi Kasei ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ใช้เอง ผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สาม อันเกิดจากการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นความลับโดยผู้ใช้

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

ไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามนอกเหนือจากกลุ่ม Asahi Kasei กลุ่ม Asahi Kasei ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงที่ว่ากลุ่ม Asahi Kasei ให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามไม่ได้หมายความว่ากลุ่ม Asahi Kasei รับรองเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น และไม่ได้หมายความว่ากลุ่ม Asahi Kasei มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ดำเนินการ ของเว็บไซต์ ไม่ได้แสดงว่ามี.

ภาษา

ประกาศนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจัดทำขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่น และเฉพาะฉบับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะถือว่าเป็นข้อความต้นฉบับ

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ผู้ใช้และ Asahi Kasei ตกลงว่าการใช้ไซต์และประกาศนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่นและกฎหมายท้องถิ่นของจังหวัดโตเกียว
Asahi Kasei ไม่ได้แสดงหรือเป็นตัวแทนบนเว็บไซต์ว่าเนื้อหาของเว็บไซต์มีความเหมาะสมหรือคล้ายคลึงกัน ผู้ใช้จะใช้ไซต์ด้วยความตั้งใจและความรับผิดชอบของตนเอง
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาทหรือความขัดแย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้จะต้องอ้างถึงศาลแขวงโตเกียวในฐานะสถานที่พิจารณาคดีพิเศษ