Lưu ý về việc sử dụng trang web này

 

Ghi chú về việc sử dụng trang này (sau đây gọi là “Thông báo này”) sẽ áp dụng cho việc sử dụng của người dùng (sau đây gọi là “Người dùng”) đối với các dịch vụ được cung cấp tại trang thông tin sản phẩm nhựa “Trang tổng hợp thông tin về nhựa kỹ thuật” (sau đây gọi là “Trang web”) được điều hành bởi Tập đoàn Asahi Kasei (sau đây gọi là “Asahi Kasei”).
Người dùng sẽ được coi là đã đồng ý với tất cả các điều khoản của Thông báo này nếu Người dùng sử dụng Trang web.


Phạm vi và Sửa đổi

Các điều khoản và điều kiện tương ứng mà Asahi Kasei cung cấp cho Người dùng thông qua Trang web tùy từng thời điểm sẽ cấu thành một phần của Thông báo này, bất kể tiêu đề của chúng là gì.
Asahi Kasei có quyền sửa đổi Thông báo này sau khi thông báo cho Người dùng theo cách mà Asahi Kasei cho là phù hợp mà không cần bất kỳ sự đồng ý nào của Người dùng.
Người dùng sẽ được coi là đã đồng ý với sửa đổi nếu Người dùng sử dụng Trang web sau thông báo đó.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, minh họa, hoạt hình, phần mềm và những thứ tương tự trên Trang web được bảo vệ bởi bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc các quyền khác thuộc sở hữu của Asahi Kasei hoặc các chi nhánh của (sau đây gọi chung là "Asahi Kasei") hoặc bên thứ ba.
Người dùng sẽ được coi là đã đồng ý rằng Asahi Kasei hoặc bên thứ ba sở hữu các quyền đó và không hành động theo bất kỳ cách nào để vi phạm các quyền đó.

Cấm

Khi sử dụng trang web, Người dùng bị cấm thực hiện những điều sau:

  • Tiết lộ, gửi hoặc chuyển nhượng ID, mật khẩu hoặc những thứ tương tự cho bên thứ ba.
  • Truy cập không đúng cách bằng ID và mật khẩu của Người dùng khác
  • Đề nghị cung cấp thông tin từ Trang web, toàn bộ hoặc một phần, cho các bên thứ ba bằng cách sao chép, truyền tải, sao chép, gửi, phân phối hoặc tương tự mà không được phép
  • Truyền hoặc nhập các chương trình, dữ liệu máy tính có hại hoặc tương tự (bao gồm cả chương trình, dữ liệu bị nhiễm vi-rút, v.v.)
  • Vi phạm pháp luật hoặc pháp lệnh (bao gồm cả vi phạm tiềm ẩn)

Quyền riêng tư và thông tin cá nhân

Vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư.

Bồi thường thiệt hại và bồi thường

Người dùng sẽ tự chịu rủi ro và trách nhiệm khi sử dụng Trang web.
Người dùng sẽ bồi thường và giữ cho Asahi Kasei không bị tổn hại trước mọi khiếu nại hoặc thiệt hại do Người dùng khác hoặc bên thứ ba gây ra phát sinh từ việc Người dùng sử dụng Trang web và Người dùng sẽ tự giải quyết khiếu nại hoặc thiệt hại đó bằng trách nhiệm và chi phí của mình.
Asahi Kasei có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Người dùng và Người dùng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp bất kỳ vi phạm nào đối với Thông báo này hoặc các điều khoản và điều kiện khác hoặc hành động hoặc thiếu sót bất hợp pháp hoặc quá đáng của Người dùng đều gây thiệt hại cho Asahi Kasei.
Asahi Kasei không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào sau đây:

  • Gián đoạn hoặc đình chỉ dịch vụ, chậm trễ cung cấp thông tin hoặc tương tự do trục trặc thiết bị, thảm họa nhân tạo, thiên tai hoặc tương tự;
  • Tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin được cung cấp;
  • Thiệt hại của bên thứ ba hoặc tương tự phát sinh từ việc sử dụng thông tin được cung cấp;
  • Ảnh hưởng đến phần cứng, phần mềm hoặc những thứ tương tự của Người dùng (bao gồm ảnh hưởng của chương trình máy tính, dữ liệu hoặc những thứ tương tự bị nhiễm vi-rút); hoặc
  • Các thiệt hại khác mà Người dùng phải gánh chịu phát sinh từ việc sử dụng Trang web.

Không chuyển nhượng và Bảo mật

Người dùng không được chuyển nhượng trạng thái, quyền hoặc nghĩa vụ cho bên thứ ba theo thỏa thuận sử dụng Trang web mà không có sự cho phép của Asahi Kasei.
Người dùng bị cấm tiết lộ hoặc chuyển giao cho bên thứ ba bất kỳ thông tin bí mật nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của Asahi Kasei hoặc những Người dùng khác mà Người dùng biết được khi sử dụng Trang web.
Asahi Kasei không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với thiệt hại mà chính Người dùng, những Người dùng khác hoặc bên thứ ba phải gánh chịu phát sinh từ việc Người dùng tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin bí mật đó.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web do các bên thứ ba không phải là Tập đoàn Asahi Kasei điều hành. Tập đoàn Asahi Kasei không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết.
Hơn nữa, việc Tập đoàn Asahi Kasei cung cấp liên kết đến trang web của bên thứ ba không có nghĩa là Tập đoàn Asahi Kasei xác nhận nội dung của trang web đó và điều đó không ngụ ý rằng Tập đoàn Asahi Kasei có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà điều hành. của trang web. Nó không chỉ ra rằng có.

Ngôn ngữ

Thông báo này và tất cả các tài liệu liên quan được soạn thảo bằng tiếng Nhật và chỉ có bản tiếng Nhật mới được coi là văn bản gốc.

Luật chính quyền và quyền tài phán

Người dùng và Asahi Kasei đồng ý rằng việc sử dụng Trang web và Thông báo này cũng như tất cả các tài liệu liên quan sẽ được điều chỉnh và ràng buộc bởi luật pháp Nhật Bản và pháp lệnh địa phương của Quận thủ đô Tokyo.
Asahi Kasei không miêu tả hay đại diện trên Trang web rằng nội dung của Trang web là phù hợp hoặc tương tự. Người dùng sẽ sử dụng Trang web theo ý muốn và trách nhiệm của chính mình.
Trừ khi có quy định khác, mọi tranh chấp hoặc tranh cãi liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng Trang web sẽ được chuyển đến Tòa án quận Tokyo như một địa điểm xét xử độc quyền.