Tin tức

Thông tin về sản phẩm nhựa kỹ thuật Asahi Kasei và các ngành liên quan

Giới thiệu các công nghệ và loại sản phẩm khác nhau của Asahi Kasei. Các tài liệu chi tiết có thể được tải xuống từ mỗi trang, vì vậy hãy tận dụng chúng.