Nguyên tắc cơ bản của CAE

Bài viết này sẽ giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của CAE và giải thích cách phân tích CAE hỗ trợ thiết kế sản phẩm thông qua phân tích ép phun và phân tích cấu trúc.

Phần 6 cách sử dụng kết quả đầu ra

Chúng tôi sẽ giải thích kết quả đầu ra của phân tích ép phun và cách sử dụng thông tin thu được trong quá trình thiết kế và đúc sản phẩm/khuôn.

Phần 5 Cùng tìm hiểu về các hạng mục dữ liệu vật liệu

Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích dữ liệu vật liệu (tính chất lưu biến, tính chất nhiệt, tính chất PVT, v.v.) được sử dụng để phân tích ép phun.

Phần 4 ép phun là gì?

Từ ngày 4 đến ngày 9, chúng tôi sẽ tuần tự giới thiệu mô phỏng ép phun từ dữ liệu vật liệu sẽ được sử dụng cho các nội dung ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như các biện pháp đối phó với khuyết tật khuôn.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào ép phun.

Phần 3 Giới thiệu phần mềm phân tích

Ngoài việc giải thích mục đích và ứng dụng của từng trường mục tiêu phân tích, chúng tôi sẽ giới thiệu phần mềm đại diện và phần mềm được Asahi Kasei sử dụng.

Phần 2 Điểm nhựa CAE

Chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt về tính chất vật liệu của nhựa và kim loại một cách dễ hiểu, đồng thời giới thiệu những điểm cần xem xét trong phân tích CAE của nhựa.

Phần 1 CAE là gì?

Chúng tôi sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản về CAE và những điểm của phương pháp phần tử hữu hạn thường được sử dụng trong phân tích.