Hỗ trợ kỹ thuật

Chúng tôi hỗ trợ phát triển sản phẩm của bạn
ở mọi giai đoạn từ thiết kế sản phẩm đến sản xuất hàng loạt.

Thiết kế
Thiết kế

Chúng tôi sẽ đề xuất các hình dạng dựa trên phân tích CAE, bên cạnh việc cung cấp dữ liệu để phân tích cường độ.

Chọn vật liệu
Chọn vật liệu

Chúng tôi đề xuất các vật liệu phù hợp với mục đích và yêu cầu của khách hàng.

 • Loại sản phẩm
 • Cung cấp dữ liệu vật chất
Nguyên mẫu
Nguyên mẫu

Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ cẩn thận từ thiết kế khuôn mẫu và hỗ trợ đúc khuôn đến đánh giá sản phẩm.

 • Hỗ trợ lựa chọn máy đúc
 • Hỗ trợ thiết kế khuôn/sườn
 • Hỗ trợ đúc (tối ưu hóa các điều kiện đúc, v.v.)
 • Hỗ trợ đánh giá sản phẩm
Sản xuất
量産

Chúng tôi sẽ phản ứng nhanh chóng với những rắc rối như khi bắt đầu sản xuất hàng loạt.

 • Xử lý sự cố
 • Dịch vụ theo dõi
CAE
CAE

Tăng tốc độ thiết kế đến xác nhận

Công nghệ CAE của Asahi Kasei

Công nghệ mô phỏng chuyên dùng cho nhựa cho phép chúng tôi tiến hành xác minh từ thiết kế đến xác minh nguyên mẫu trong một khoảng thời gian ngắn.

Chúng tôi hỗ trợ thiết kế các bộ phận và lựa chọn cấp độ, đồng thời cung cấp nhiều dữ liệu khác nhau.

Cứ liên lạc nếu cần

Mạng lưới hỗ trợ

Chúng tôi hỗ trợ sự phát triển sản phẩm của bạn trên toàn thế giới.

S a l e s T e c h ni c a l s u p p o e t C A E C e n t er Asahi Kasei Plastics (Hong Kong) Co., Ltd. Asahi Kasei Plastics (Guangzhou) Co., Ltd. C h i n a Asahi Kasei Corp. T o k y o , N a g o y a , O s a k a K a w a s a k i J a p a n Asahi Kasei Plastics Vietnam Co., Ltd. Asahi Kasei Plastics Singapore Pte. Asahikasei Plastics (Thailand) Co., Ltd. I n d i a / S o u t h e a s t A s i a / O c e a n i a Asahi Kasei Plastics North America, Inc. Asahi Kasei Plastics Mexico S.A. de C.V. M i c h i g a n A me r i c a Asahi Kasei Châu Âu GmbH G e r m a n y E ur o p e
 • Sales
 • Technical support
 • CAE Center

JAPAN

Asahi Kasei Corporation
 • Tokyo/Nagoya/Osaka
 • Kawasaki

China

 • Asahi Kasei Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
 • Asahi Kasei Plastics (Guangzhou) Co., Ltd.
 • Asahi Kasei Plastics (Hong Kong) Co., Ltd.

India/Southeast Asia/Oceania

 • Asahikasei Plastics (Thailand)
  Co., Ltd.
 • Asahi Kasei Plastics Singapore
  Pte. Ltd.
 • Asahi Kasei Plastics Vietnam
  Co., Ltd.

America

Asahi Kasei Plastics North
America, Inc.
 • Michigan
 • Asahi Kasei Plastics Mexico
  S.A. de C.V.

Europe

Asahi Kasei Châu Âu GmbH
 • Germany

Bấm vào đây để xem các câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

Leona

Nhựa polyamit LEONA™

tenac

Nhựa polyacetal TENAC™

xyron

Nhựa XYRON™ m-PPE