Các giải pháp

Nhựa kỹ thuật cho các ngành công nghiệp hoặc ứng dụng đang là xu hướng trong những năm gần đây

Chúng tôi giới thiệu các loại nhựa kỹ thuật có thể được sử dụng trong các ngành công nghiệp hoặc ứng dụng đang là xu hướng trong những năm gần đây.

カテゴリで
絞り込む

Tinh chỉnh tìm kiếm

Làm thế nào nhựa kỹ thuật của Asahi Kasei giúp đạt được tính trung hòa carbon.
Tập đoàn Asahi Kasei đang áp dụng các chính sách để đẩy nhanh tiến độ hướng tới tính trung lập carbon.
Chúng tôi giới thiệu các phương pháp tiếp cận để hiện thực hóa nền kinh tế tuần hoàn thông qua nhựa kỹ thuật của chúng tôi.
Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết